Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT Psychologiepraktijk Martine van Iersel

 

Psychologiepraktijk Martine van Iersel, gevestigd te Helvoirt en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 17249706, hecht belang aan de bescherming
van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologiepraktijk Martine van Iersel met
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat,
zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1.    Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiepraktijk Martine van Iersel persoonsgegevens verwerkt:

a.   (potentiële) patiënten;

b.    bezoekers aan de praktijk van Psychologiepraktijk Martine van Iersel;

c.    bezoekers van de website www.martinevaniersel.nl. Zie hiervoor specifiek https://www.webnode.nl/privacybeleid/.

d.    alle overige personen die met Psychologiepraktijk Martine van Iersel contact opnemen
of van wie Psychologiepraktijk Martine van Iersel persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.


2.     Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Martine van Iersel verwerkt persoonsgegevens die:

a.      een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail
of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.      met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.     tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologiepraktijk Martine van Iersel zijn gegenereerd, waar onder het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het aantal bezoekers en het aantal bekeken pagina's);

d.      incidenteel video-opnames tijdens sessies alleen met toestemming van de betrokkene.


3.    Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk Martine van Iersel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.      het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.      het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.      het verbeteren van de praktijkwebsite www.martinevaniersel.nl

d.      het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers en het aantal bezochte pagina's. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;


4.    Rechtsgrond

Psychologiepraktijk Martine van Iersel verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.  toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.  uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst,
waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.  een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch
dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.  een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het
uitnodigen voor een bijeenkomst.


5.       Verwerkers

Psychologiepraktijk Martine van Iersel kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk Martine van Iersel persoonsgegevensverwerken. Psychologiepraktijk Martine van Iersel sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)
daaraan stelt.


6.       Persoonsgegevens delen met derden

Psychologiepraktijk Martine van Iersel deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. PsychologiepraktijkMartine van Iersel deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.


7.       Doorgifte buiten de EER

Psychologiepraktijk Martine van Iersel geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiepraktijk Martine van Iersel ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van
passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8.       Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk Martine van Iersel bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologiepraktijk Martine van Iersel hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.      medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.      (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.      gegevens van medewerkers en zzp'ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d.     bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.


9.       Wijzigingen privacystatement

Psychologiepraktijk Martine van Iersel kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologiepraktijk Martine van Iersel gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.    Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologiepraktijk Martine van Iersel te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te
dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Martine van Iersel door een e-mailbericht te sturen naar martinevaniersel@live.nl Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Martine van Iersel persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk
Martine van Iersel door een e-mailbericht te sturen naar martinevaniersel@live.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).