Betalingsvoorwaarden

 

Op een factuur die u van Psychologiepraktijk Martine van Iersel toegestuurd krijgt zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.

 

 

Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, aangegaan tussen de behandelaar en de cliënt.

 

Artikel 2
Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

 

Artikel 3
Annuleren van de afspraak kan via telefoon, voicemail, e-mail, sms of whatsapp. Wanneer de afspraak niet uiterlijk 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, is behandelaar gerechtigd 50,- euro bij de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 4
De door de behandelaar aan client gedeclareerde kosten voor onderzoek en/of behandeling dienen door de client binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur te zijn betaald.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft voldaan, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de cliënt, met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft en niet aan zijn/haar wettelijke verplichtingen voldoet.

 

Artikel 5
Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt aan de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een laatste schriftelijke aanmaning. Vervolgens zal na overschrijding van de genoemde termijn in deze laatste aanmaning een incassobureau ingeschakeld worden.

 

Artikel 6
Is de cliënt in gebreke met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen ten laste van de cliënt.